திருச்சி மாவட்ட RMM சார்பில் அந்தநல்லூர் ஒன்றியம் போசம்பட்டி கிராமத்தில் 200 நபர்களுக்கு அரிசி மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கப்பட்டது.

V4U MEDIA [ Fri, May 22, 2020 ]

389


திருச்சி மாவட்ட ரஜினி மக்கள் மன்ற சார்பில் அந்தநல்லூர் ஒன்றியம் போசம்பட்டி கிராமத்தில் 200 நபர்களுக்கு அரிசி மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கப்பட்டது.
Latest News